{"title":"Khóa Học Front-end Web Cơ Bản Và Nâng Cao Với Angular","headline":"Học web front end từ căn bản đến nâng cao, sử dụng Angular hiện đại với chất lượng đào tạo tốt nhất.","description":"Front-end và web có trạng thái với Angular.","thumbnail":"\/statics\/external_data\/files\/training_stdio_vn\/programs\/subjects\/6\/thumbnail-frontend-angular.png","duration":0,"capacity":6,"order":3,"audienceTypes":["Người mới, chưa từng biết lập trình trước đó.","\r\nĐã từng lập trình nhưng muốn đảm bảo kiến thức được hệ thống hoàn chỉnh.","\r\nMuốn học lập trình front end 1 cách bài bản.","\r\nMuốn được đào tạo các kiến thức dành cho công việc thực tế.","\r\nNhân sự ngoài ngành lập trình muốn thay đổi công việc mới.","\r\nBạn muốn có 1 việc làm liên quan đến web hoặc ngành công nghệ thông tin.","\r\nBạn không tin tưởng các kiến thức rải rác và chắp vá trên mạng.","\r\nMuốn được sự hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm từ giảng viên kể cả sau khóa học."],"oldId":"6","seoDescription":"Khóa học lập trình web front-end với HTML, CSS và JavaScript, lập trình web nâng cao, web có trạng thái với nền tảng Angular hiện đại.","salePrice":9000000,"originalPrice":0,"slug":"front-end-web-co-ban-va-nang-cao-angular","isPublished":true,"isDeleted":false,"isTop":false,"objectives":["Tạo các trang web front-end đầy đủ, thực tế bằng công nghệ tiên tiến từ đầu.","Tạo các trang web tĩnh với thuần HTML và CSS.","Sử dụng NodeJS để học JavaScript từ cơ bản.","Kỹ thuật lập trình với JavaScript.","Hiểu được input\/output của HTTP Request.","JSON, XML và RESTful.","Tạo trang đích đẹp, tương thích nhiều kích thước màn hình (Responsive).","Triển khai xác thực người dùng.","Hiểu đầy đủ kiến trúc đằng sau ứng dụng Angular 7 và cách ứng dụng.","Phát triển giao diện người dùng với Angular 7.","Tạo các ứng dụng single-page với Angular (1 trong các frameworks front-end) hiện đại nhất.","Phát triển ứng dụng web hiện đại, phức tạp, đáp ứng và có thể mở rộng với Angular 7.","Cách thức triển khai dự án front-end Angular, đưa vào ứng dụng.","Tập trung học các kiến thức được sử dụng trong công việc, đáp ứng nhu cầu các công ty."],"isEnterprise":true,"category":null,"internalId":null,"createdAt":1597465208,topics: [{"title":"HTML - I - Căn bản","description":"

Cài đặt các phần mềm cần thiết: Visual Studio Code & Notepad++.<\/p>\n\n

Mô hình web truyền thống và mô hình front-end, back-end và full-stack developers.<\/p>\n\n

Căn bản về HTML.<\/p>\n\n

KHÓA HỌC

Khóa Học Front-end Web Cơ Bản Và Nâng Cao Với Angular

Học web front end từ căn bản đến nâng cao, sử dụng Angular hiện đại với chất lượng đào tạo tốt nhất.

THÔNG TIN CƠ BẢN
 • HỌC PHÍ
  0₫
  0₫
 • SĨ SỐ
  6
  / lớp
 • THỜI LƯỢNG
  0
  giờ

   Khóa học này dành cho ai?

 • Người mới, chưa từng biết lập trình trước đó.
 • Đã từng lập trình nhưng muốn đảm bảo kiến thức được hệ thống hoàn chỉnh.
 • Muốn học lập trình front end 1 cách bài bản.
 • Muốn được đào tạo các kiến thức dành cho công việc thực tế.
 • Nhân sự ngoài ngành lập trình muốn thay đổi công việc mới.
 • Bạn muốn có 1 việc làm liên quan đến web hoặc ngành công nghệ thông tin.
 • Bạn không tin tưởng các kiến thức rải rác và chắp vá trên mạng.
 • Muốn được sự hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm từ giảng viên kể cả sau khóa học.

   Bạn sẽ đạt được những gì?

Chương trình học - gồm 2 phần

Front-end Web Cơ Bản Và Nâng Cao

 • 1

  HTML - I - Căn bản

  Cài đặt các phần mềm cần thiết: Visual Studio Code & Notepad++.

  Mô hình web truyền thống và mô hình front-end, back-end và full-stack developers.

  Căn bản về HTML.

  • Cấu trúc của 1 file HTML và phần tử trong HTML.
  • Các phiên bản HTML và <!DOCTYPE html>.
  • Thẻ trong HTML: title, h1... h6, p, span, br.
  • Các loại list và table.
  • Hiển thị với Unicode trong HTML.
  • Thuộc tính của thẻ.
  • Thẻ img và a.
   • Đường dẫn tương đối và đường dẫn tuyệt đối.
  • Block và inline.

  So sánh các phiên bản trước HTML5 và sau HTML5.

  Thực hành dựng trang HTML với HTML4 và HTML5.

  giờ
 • 2

  HTML - II - Nâng cao và HTML5/6

  Các tính năng nâng cao.

  • HTML Entities: thuận lợi và nhược điểm.
  • Sử dụng mã thay thế và một số ký tự đặc biệt thường dùng.

  Form và input.

  • Form và các phương thức.
  • Các loại input cơ bản.
  • Submit button.

  Các tính năng của HTML5/6.

  • Các loại input mới trong HTML5/6.
  • Audio và video.

  Giới thiệu về frame.

  • Giới thiệu và cách sử dụng frame hiệu quả.
  • Nhúng youtube clip vào web và ứng dụng quảng cáo.

  Thực hành.

  giờ
 • 3

  CSS - I - Căn bản

  Giới thiệu CSS?

  • CSS là gì?
  • Vai trò của CSS trong việc thiết kế website.
  • Các mở rộng khác của CSS ngoài website.
  • Các phiên bản CSS.

  Sử dụng CSS

  • External CSS, Internal CSS và Inline CSS
  • Selector CSS: id, class, tag name, ...

  Sắp xếp các block: left, right.

  • Nhắc lại block và inline.

  Các thuộc tính cơ bản

  • Thuộc tính kích thước.
  • Thuộc tính màu sắc.
   • Mã màu theo hệ thập lục phân và hệ thập phân.
  • Thuộc tính font chữ.
  • Thuộc tính viền và bo tròn.
   • Các kỹ thuật tính toán viền và bo tròn.

  Thực hành.

  giờ
 • 4

  CSS - II - Nâng cao

  CSS nâng cao

  • Đơn vị trong CSS.
  • Margin và padding (trong và ngoài).

  Vị trí các phần tử.

  • Tọa độ các phần tử.
  • Hệ qui chiếu tương đối và hệ qui chiếu tuyệt đối.
  • CSS transformation.
  • Tạo hiệu ứng hoạt hình với CSS.

  Đa giác với CSS3.

  Nâng cao về selector.

  • Các mối quan hệ trên dưới và ngang hàng.
  giờ
 • 5

  Trang chi tiết sản phẩm - I - Dựng trang

  Giới thiệu các tính năng nâng cao của CSS3.

  stdio electronics demo

  Thực hành dựng trang sản phẩm: 

  • Tham khảo trang demo: https://electronics.stdio.vn.
  • Giảng viên hỗ trợ học viên phân tích thành phần của trang.
  • Tên sản phẩm: STDIO Starter Kit v2
  • Đường dẫn: https://electronics.stdio.vn/products/stdio-starter-kit-v2-5
  giờ
 • 6

  Trang chi tiết sản phẩm - II - Xử lý đa màn hình

  Giới thiệu về responsive và xử lý hiển thị trang web trên nhiều kích thước màn hình khác nhau.

  • Vì sao phải responsive?
  • Các phương pháp hỗ trợ xử lý Responsive.
  • Lợi ích và nhược điểm khi sử dụng Responsive.

  Xử lý responsive.

  • @media và override css.
  • Thực hành thiết kế responsive cho trang chi tiết sản phẩm.
  giờ
 • 7

  JavaScript - I - Tiếp cận JavaScript

  Giới thiệu ngôn ngữ lập trình JavaScript và vai trò JavaScript trong lập trình web.

  Nguyên tắc của các ngôn ngữ lập trình hiện đại.

  Thuận lợi và nhược điểm của các ngôn ngữ kịch bản như JavaScript.

  Giới thiệu NodeJS.

  • Giới thiệu NodeJS.
  • Cài đặt NodeJS.
  • Mối quan hệ giữa JavaScript, trình duyệt web, NodeJS.
  • Các ứng dụng khác của NodeJS.
  • Chương trình đầu tiên "Hello JavaScript".
  • Căn bản 1 dòng code trong JavaScript.
  • Thực hành.

  Biến trong JavaScript.

  • Biến vô hướng: thuận lợi và các bất lợi.
  • Thực hành.

  Các loại dữ liệu mở rộng.

  giờ
 • 8

  JavaScript - II - Điều kiện và vòng lặp

  Cấu trúc điều điều kiện.

  • Cấu trúc rẽ nhánh if/else.
  • Cấu trúc switch/case.
  • Thực hành.

  Vòng lặp có điều kiện.

  • Vòng lặp while.
  • Vòng lặp for.
  • Thực hành.
  giờ
 • 9

  JavaScript - III - Hàm và hàm nặc danh

  Hàm trong JavaScript.

  • Hàm trong ngôn ngữ JavaScript.
  • Sử dụng hàm dựng sẵn và hàm đã xây dựng.
  • Thực hành.

  Truyền hàm vào 1 hàm khác (Higher order functions).

  • Cách thức hiện thực và tính ứng dụng.
   • Giới thiệu về lập trình hàm (Functional programming).
  • Thực hành.

  Hàm nặc danh, cách khởi tạo và tính ứng dụng.

  • Thực hành.
  giờ
 • 10

  JavaScript - IV - Ứng dụng vào lập trình web

  Ứng dụng JavaScript vào lập trình web.

  • Mối quan hệ giữa HTML và JavaScript.
  • Khai báo hàm JavaScript.
   • Internal JavaScript và External JavaScript.
  • 1 số hàm tiện ích trong JavaScript với trình duyệt web.

  Mô hình DOM.

  • Giới thiệu về mô hình DOM.
  • Truy cập các phần tử của HTML thông qua JavaScript thông qua tag, id và class.
  • Nhận và gán giá trị từ 1 phần tử.
   • Thuộc tính và nội dung.
   • Xử lý logic.

  Thực hành.

  giờ
 • 11

  Xử lý sự kiện với JavaScript

  Mô hình sự kiện và các sự kiện.

  Xử lý sự kiện trên các phần tử.

  • Sự kiện tự gọi.
  • Sự kiện từ người dùng.

  Sự kiện chuột.

  • Xử lý các sự kiện từ chuột.

  Sự kiện từ bàn phím.

  • Mã ASCII và bàn phím.
  • Sự kiện và mã phím.
  giờ
 • 12

  HTTP Request và AJAX

  Giới thiệu về HTTP Request.

  • HTTP Request là gì.
  • HTTP Response và HTTP Response code.

  AJAX và xử lý request bất đồng bộ.

  • Cơ bản 1 HTTP Request và đồng bộ hóa.
  • Sử dụng XMLHttpRequest.

  Thực hành gửi nhận dữ liệu từ front-end đến back-end.

  giờ
 • 13

  Trang chi tiết sản phẩm - III - Nhận dữ liệu từ back-end

  Giới thiệu các REST API từ trang demo STDIO Electronics.

  Cấu trúc JSON cơ bản.

  Mối liên hệ giữa JSON, object và dữ liệu ánh xạ.

  Thực hành hoàn thiện trang chi tiết sản phẩm.

  giờ
 • 14

  NodeJS và JavaScript - TypeScript compiler và TypeScript

  Giới thiệu NodeJS.

  • JavaScript và lợi thế.
  • Nhắc lại NodeJS.
  • Các ứng dụng của NodeJS.
  • Ứng dụng trong lập trình web của NodeJS.

  Các ngôn ngữ lập trình.

  • JavaScript ECMA5.
  • JavaScript ECMA6.
  • TypeScript.

  TypeScript.

  • Giới thiệu về TypeScript.
  • Các cú pháp lập trình TypeScript.
  • Thực hành.
  giờ
 • 15

  NodeJS và Angular 4

  Giới thiệu về có trạng thái (stateful) và không có trạng thái (stateless).

  • So sánh các tính chất của 2 trường hợp.

  Giới thiệu Angular.

  • Giới thiệu Angular.
  • Nền tảng hỗ trợ tương tự (ReactJS).
  • Các tính năng mà Angular hỗ trợ.
  • Tìm hiểu về khả năng component hóa với Angular.
  • Các command thường dùng khi làm việc với Angular.
  • Ứng dụng đầu tiên: Hello Component.

  Component.

  • Kiến trúc 1 component.
  • Decorator, template, component.

  Thực hành.

  giờ
 • 16

  Directives trong Angular

  Các directives của Angular.

  • Directive là gì?
  • Các loại directives.

  Các directive thường dùng.

  • Binding dữ liệu.
  • Directive điều kiện.
  • Directive lặp.

  Thực hành.

  giờ
 • 17

  Routing

  Giới thiệu về routing trong Angular.

  • Routing là gì?
  • Ý nghĩa về kỹ thuật của routing.
  • Routing và đường dẫn "đẹp" thân thiện với bộ máy tìm kiếm.

  Giới thiệu về Dependence Injection pattern.

  Sử dụng routing trong Angular.

  Thực hành.

  giờ
 • 18

  Dựng trang - I - Trang chi tiết sản phẩm

  Phân tích thiết kế dựng trang bao gồm:

  • Trang chi tiết sản phẩm.
  • Trang xử lý đặt hàng.

  Thiết kế các component cần thiết cho 2 trang.

  Dựng trang chi tiết sản phẩm.

  giờ
 • 19

  Dựng trang - II - Trang xử lý đặt hàng

  Giới thiệu về việc lưu trữ tại client.

  • Cookie, session vs localStorage.

  Dựng trang xử lý đặt hàng.

  Xem xét lại kiến trúc trang chi tiết sản phẩm và trang xử lý đặt hàng.

  Hoàn tất dựng trang.

  giờ
 • 20

  HTTP Request và Web-service

  Các HTTP request cơ bản.

  Observable design pattern và phương thức subscribe.

  Sử dụng module HTTPClient .

  • Gửi GET request.

  Sử dụng HTTPParams để chèn tham số.

  • Gửi POST request cùng với dữ liệu.
  giờ
 • 21

  Xử lý form

  Vai trò của Form trong xử lý dữ liệu.

  • FormsModule và ReactiveFormsModule.
  • Thao tác trên FormControl.
   • FormGroup Bind dữ liệu từ FormControl / FormGroup với template.
  • Sử dụng FormBuilder.

  Thực hành.

  giờ
 • 22

  Triển khai dự án lên server/hosting

  Triển khai dự án lên server/hosting.

  Nhắc lại mô hình frontend - backend.

  Giới thiệu về server.

  • Apache
  • NodeJS

  Triển khai dự án.

  • Triển khai, upload dự án Angular ở chế độ công khai (production) lên server.
  • Tối ưu hoá quá trình triển khai.
  giờ

Web Có Trạng Thái Với Angular

ĐÓNG
ĐĂNG KÝ
ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG
©STDIO, 2013-2020